Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:     www.hrackylemur.cz

Společnost:                     Petr Nepraš

Se sídlem:                        Nezvalova 1822/27, 412 01 Litoměřice

IČ:                                      86767844

E-mailová adresa:          obchod@hrackylemur.cz

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

dne .............................................. jsem ve Vašem obchodě www.hrackylemur.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se

jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

Datum objednání ......................................................................

 

Datum obdržení ........................................................................

 

Číslo objednávky: ……………………..…………………………………………..

 

Peněžní prostředky za zboží požaduji navrátit zpět bankovním převodem na číslo účtu:

 

 

……………………………………………………………………………...………………….………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele: .............................................................................................................

 

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Email: ....................................................................................................................................................

 

Telefon: ................................................................................................................................................

 

V ................................................................................ dne ..................................................................

 

 

podpis: ………………………………………………………………………

 

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. .......................................................................

__________________________________________________________________________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.